top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on Sola Natural Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.7.2021 Viimeisin muutos 14.7.2021.

 

1. Rekisterinpitäjä

Sola Natural Oy

2754115-7

Landbontie 47, 00890 Helsinki

+358 50 430 3566

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Paulamäki

minna@no75.fi

+358 50 430 3566

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisterin käyttötarkoitus on organisaation asiakasrekisterin ylläpitäminen,

asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen

hoitaminen.

 

Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen

ja henkilökohtai-semman kohdennetun sisällön tuottamiseen

verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen

sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää riorganisaation omissa rekistereissä

esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja

ulkopuolisille tahoille. Organisaatio saattaa käyttää asiakas- ja

palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia

rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten

vaatimusten vuoksi.

 

Tietoja käsitellään ainoastaan rekisterinpitäjäorganisaation asiakassuhteen

ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

Organisaatiolla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja

sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä.

 

Luettelolla tarkoitetaan tässä tapauksessa esim. postitustarroja

suoramainoksiin tai vastaavia. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen

julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun,

sähköpostitse (s-postiosoite) tai rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Käsittelyn oikeusperusteena on henkilön suostumus tai sopimus.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

  • Henkilön etu- ja sukunimi

  • Edustamansa yhteisö

  • Sähköpostiosoite

  • Postiosoite

  • Puhelinnumero

  • www-osoite

  • IP numero

  • Tiedot aikaisemmista tilauksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page